Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çevre Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği -02.01.2020

"Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği" 22 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

22 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30986

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları

Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma/proje kurulları: Merkezin çalışma/proje kurullarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çevre-canlı ilişkilerini etkileyen çevre sorunları ve bu sorunların çözüm yolları alanlarında disiplinlerarası bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve çalışmalar yapmak.

b) Toplumun çevre sorunlarına olan farkındalığını artırmak ve konu ile ilgili bilimsel bulgu ve önerileri ilgili mercilere ve kamuoyuna aktarmak.

c) Güvenlik, sağlık ve çevre konularında bilimsel ve teknik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli olanakları sağlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

ç) Bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili yayınlar yapmak ve çevre sorunları konusunda araştırma yapan bilim insanları ve öğrencilere destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkez kadrosundaki araştırıcı ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelik bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

b) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

c) Çevre sorunları ile ilgili bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli araştırma, laboratuvar incelemeleri, deney ve anket gibi çalışmaları yapmak veya bu amaçla ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak veya bünyesi dışından uzmanlara çalışma yaptırmak.

ç) Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından konferanslar verilmesini ve seminerler yapılmasını sağlamak.

d) Ulusal ve yabancı benzer kurumlarla ilişki kurmak ve bunlarla işbirliği, projeler ve yayınlar yapmak.

e) Çevre sorunları alanında uzmanlar yetiştirmek için gerekli eğitim olanaklarını sağlamak ve lisansüstü çalışmalara bilimsel katkıda bulunmak.

f) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek, toplumsal farkındalığı artırmak üzere kurslar, seminerler, paneller, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, şuralar ve çalıştaylar düzenlemek ve yürütmek, bilimsel ve teknik araştırmaların sonuçlarını ve ürünlerini görsel ve basılı olarak açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak veya elektronik ortamda paylaşmak ve sergiler düzenlemek.

g) Farklı birimlerden gelebilecek ortak faaliyet önerilerinin yürütülmesinde bütünleştirici rol oynamak ve disiplinlerarası koordinasyonu sağlayarak araştırmaların daha sağlıklı ve hızlı gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

ğ) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmalarına yardımcı olmak, yapılan çalışmaları ödüllendirmek ve ödüllü yarışmalar düzenlemek.

h) Amaç ve görevleri ile ilgili yayınlar yapmak.

ı) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak; Merkez faaliyetleri ile ilgili, Merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı nitelikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi kurmak veya kurdurmak.

i) Yasal ve idari önlemlerin alınması için bilimsel öneri ve dilekleri ilgililere duyurmak.

j) Rektör veya yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, en az doktora unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezde oluşturulan çalışma/proje kurullarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve çevre sorunları sahasında çalışma ve uygulamaları bulunan altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. İhtiyaç duyulduğu takdirde Yönetim Kurulu, Müdür tarafından olağanüstü olarak da toplantıya çağırılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma/proje kurullarını belirlemek.

d) Merkezde kurulacak çalışma/proje kurullarını oluşturmak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından uygun bulunanlar arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma/proje kurulu

MADDE 14 – (1) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma/proje kurulları oluşturulabilir. Bu kurullar yapılacak çalışmanın niteliğine göre Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Müdür çalışma/proje kurullarının doğal üyesi olup kurulların görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde ilgili fakülte/bölümün kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı