Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amaçları

a) Çevre-canlı ilişkilerini etkileyen çevre sorunları ve bu sorunların çözüm yolları alanlarında disiplinlerarası bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve çalışmalar yapmak.

b) Toplumun çevre sorunlarına olan farkındalığını artırmak ve konu ile ilgili bilimsel bulgu ve önerileri ilgili mercilere ve kamuoyuna aktarmak.

c) Güvenlik, sağlık ve çevre konularında bilimsel ve teknik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli olanakları sağlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

ç) Bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili yayınlar yapmak ve çevre sorunları konusunda araştırma yapan bilim insanları ve öğrencilere destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

a) Merkez kadrosundaki araştırıcı ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelik bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

b) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

c) Çevre sorunları ile ilgili bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli araştırma, laboratuvar incelemeleri, deney ve anket gibi çalışmaları yapmak veya bu amaçla ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak veya bünyesi dışından uzmanlara çalışma yaptırmak.

ç) Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından konferanslar verilmesini ve seminerler yapılmasını sağlamak.

d) Ulusal ve yabancı benzer kurumlarla ilişki kurmak ve bunlarla işbirliği, projeler ve yayınlar yapmak.

e) Çevre sorunları alanında uzmanlar yetiştirmek için gerekli eğitim olanaklarını sağlamak ve lisansüstü çalışmalara bilimsel katkıda bulunmak.

f) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek, toplumsal farkındalığı artırmak üzere kurslar, seminerler, paneller, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, şuralar ve çalıştaylar düzenlemek ve yürütmek, bilimsel ve teknik araştırmaların sonuçlarını ve ürünlerini görsel ve basılı olarak açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak veya elektronik ortamda paylaşmak ve sergiler düzenlemek.

g) Farklı birimlerden gelebilecek ortak faaliyet önerilerinin yürütülmesinde bütünleştirici rol oynamak ve disiplinlerarası koordinasyonu sağlayarak araştırmaların daha sağlıklı ve hızlı gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

ğ) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmalarına yardımcı olmak, yapılan çalışmaları ödüllendirmek ve ödüllü yarışmalar düzenlemek.

h) Amaç ve görevleri ile ilgili yayınlar yapmak.

ı) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak; Merkez faaliyetleri ile ilgili, Merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı nitelikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi kurmak veya kurdurmak.

i) Yasal ve idari önlemlerin alınması için bilimsel öneri ve dilekleri ilgililere duyurmak.

j) Rektör veya yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı